PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sport- en Activiteitenvereniging UURTJE ACTIEF (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, vrijwilligers, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Hetty van ‘t Hof, wonende te 4761 AJ  Zevenbergen, Pr. Bernhardstraat 1, F276, secretaris van de vereniging, Kamer van Koophandel 68945698.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via email uurtjeactief@gmail.com of telefoonnummer 0624095240.

 1. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel

2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adres
 3. c) postcode
 4. d) woonplaats
 5. d) geslacht
 6. e) geboortedatum
 7. f) aanmeldingsdatum
 8. g) telefoonnummer
 9. h) e-mailadres
 10. i) bankrekeningnummer

2.2       De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, aanmeldingsdatum, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 2. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
 3. de vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je 2-wekelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het emailadres van de vereniging.

 

 1. Bewaartermijnen

3.1       De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na afloop van het lidmaatschap bewaart de vereniging je persoonsgegevens alleen met nadrukkelijke gegeven toestemming, uitsluitend voor reüniedoeleinden.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging geen gebruik van diensten van derden.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de ledenadministratie (uurtjeactief@gmail.com) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de vereniging je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (uurtjeactief@gmail.com). De vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging je hiervan op de hoogte brengen.

5.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt en deze klachten niet kunnen opgelost binnen de vereniging kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (uurtjeactief@gmail.com ).

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.uurtjeactief.nl  bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.